Beneficjenci Rzeczywiści Uzupełniając aplikację proszę używać tylko łacińskich liter bez polskich znaków

Beneficjent rzeczywisty jest właścicielem środków inwestowanych w Dukascopy.
Dukascopy Europe IBS AS musi wiedzieć czy wpływające środki należą do Posiadacza Konta, czy też do osób trzecich.

Wybierz liczbę beneficjentów rzeczywistych zgodnie z definicją poniżej:

Posiadacz konta zobowiązuje się do poinformowania Dukascopy Europe IBS AS niezwłocznie i z własnej inicjatywy o jakichkolwiek zmianach. Świadome wprowadzenie nieprawdziwych informacji w tym formularzu może być przestępstwem.

Beneficjent 1 : Dane personalne Uzupełniając aplikację proszę używać tylko łacińskich liter bez polskich znaków

Proszę czekać...

Beneficjent 2 : Dane personalne Uzupełniając aplikację proszę używać tylko łacińskich liter bez polskich znaków

Proszę czekać...

Beneficjent 3 : Dane personalne Uzupełniając aplikację proszę używać tylko łacińskich liter bez polskich znaków

Proszę czekać...

Beneficjent 4 : Dane personalne Uzupełniając aplikację proszę używać tylko łacińskich liter bez polskich znaków

Proszę czekać...

Beneficjent 5 : Dane personalne Uzupełniając aplikację proszę używać tylko łacińskich liter bez polskich znaków

Proszę czekać...

Authorised Users Uzupełniając aplikację proszę używać tylko łacińskich liter bez polskich znaków

Proszę podać listę osób ("Upoważnieni Użytkownicy", ang. "Authorized Users"), które są upoważnione do przeprowadzania operacji handlowych oraz do przekazywania innego rodzaju instrukcji w imieniu Posiadacza Konta. Autoryzowani Użytkownicy powinni być osobami fizycznymi, które są należycie i prawomocnie upoważnione do reprezentowania Posiadacza Konta oraz do angażowania Posiadacza Konta wobec Dukascopy Europe IBS AS na mocy stosownej umowy takiej jak umowa pracy.

Wybierz liczbę autoryzowanych użytkowników:

Autoryzoway użytkownik 1

Autoryzoway użytkownik 2

Autoryzoway użytkownik 3

Autoryzoway użytkownik 4

Autoryzoway użytkownik 5

Final

Rezygnacja z poufności danych

W celu świadczenia wsparcia technicznego oraz zapewnienia funkcjonalności platformy, Posiadacz Konta upoważnia Dukascopy Europe IBS AS do informowania w formie ustnej lub pisemnej, przekazywania dokumentów i/lub dostarczania elektronicznego dostępu do Państwa danych dowolnemu pracownikowi Dukascopy Bank S.A. (oraz jego zagranicznych spółek zależnych, oddziałów, przedstawicielstw, i/lub podmiotów stowarzyszonych) w zakresie dowolnych spraw związanych z rachunkami Posiadacza Konta w Dukascopy Europe IBS AS i zwalnia Dukascopy Europe IBS AS z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych do mojego/naszego Zewnętrznego Dostawcy Usług:

Wyrażam(y) zgodę na przekazanie przez Dukascopy Europe IBS AS wybranemu przeze mnie/nas Zewnętrznemu Dostawcy Usług informacji na temat mojego/naszego procesu rejestracji w Dukascopy Europe IBS AS. Dostawca Usług może w szczególności chcieć wiedzieć czy proces otwarcia konta jest w trakcie lub czy konto zostało już otwarte w Dukascopy Europe IBS AS, czy konto zostało już zasilone środkami oraz czy dokument Trading Power of Attorney lub Service Fee Instruction został już podpisany na rzecz Dostawcy Usług. Wyrażam(y) zgodę na takie ujawnienie oraz zwalniam(y) Dukascopy Europe IBS AS z jakiejkolwiek odpowiedzialności na mocy praw obowiązujących w tym zakresie.

Lista dokumentów

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami, które będą regulować relacje między nami i Państwem. W późniejszym kroku, podczas podpisywania umowy na odległość, klient powinien zaakceptować poniższe dokumenty: Terms and Conditions, Order Execution Policy, Conflict of Interests Prevention Policy, Risks in Derivatives Trading on SWFX Swiss Forex Marketplace, Dispute Resolution Procedure, Tariffs. Dokumenty te są dostępne (również do pobrania) na naszej stronie internetowej.

 
Czy na pewno chcesz przerwać proces aplikacji? Wszystkie informacje zostaną utracone. - wybierz - You have to accept Swiss Banking Secrecy Waiver W toku... Krok Poprzedni Następny Wyślij aplikację W toku Proszę wybrać przynajmniej jedną opcję E-mail powinien się zgadzać Please define your status Please define your status Proszę określić status Please define Status of US Person Please define US resident status Adres e-mail drugiego Posiadacza Konta musi różnić się od adresu e-mail pierwszego Posiadacza Konta Current account Konto handlowe Forex/CFD Konto do handlu opcjami binarnymi Kod zewnętrznego dostawcy usług Konto zarządzane Forex Kod Zewnętrznego zarządzającego usuń Proszę wybrać przynajmniej jedno konto Można wybrać do 3 kont, tylko jedno konto w danej walucie. Aby otworzyć więcej kont w przyszłości, proszę skontaktować się ze swoim Account Managerem. Proszę zdefiniować kod zewnętrznego dostawcy usług Kod zewnętrznego dostawcy usług nie istnieje Można wybrać do 3 kont do handlu opcjami binarnymi, tylko jedno konto w danej walucie. Aby otworzyć więcej kont w przyszłości, proszę skontaktować się ze swoim Account Managerem. Kod Zewnętrznego zarządzającego nie istnieje Konto handlowe Metatrader4 You can choose up to 3 Metartader4 accounts, only one Metartader4 account per particular currency. To open more Metartader4 accounts in the future, please contact your Account Manager